Πολιτική Ποιότητας

 


Πολιτική Ποιότητας

 

Η εταιρεία  EUROVITA GROUP A.E. έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες της που αφορούν τις εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ξηρής αποθήκευσης, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει, επακριβώς με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ ΕΛΟΤ ISO 9001:2015, ώστε να διασφαλίζει την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και να τους παρέχει προϊόντα  υψηλής & συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η εταιρεία  παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών,  η εταιρεία  παρακολουθεί, συντηρεί και βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων και των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση. Παρέχει επαρκείς Πόρους για τη διαχείριση της Ποιότητας όπως εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.

Καθιερώνει στόχους ποιότητας (η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα): όπως ο συνεχής έλεγχος για τον εντοπισμό και μείωση μέχρι μηδενισμού των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων  των πελατών, η αξιολόγηση και η επιλογή εγκεκριμένων προμηθευτών και συνεργατών, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η αξιολόγηση αυτής.

Η εταιρεία   EUROVITA GROUP A.E.  με αφορμή τα όποια προβλήματα εμφανίζονται, τα εξετάζει, τα αναλύει και τα χρησιμοποιεί διάμεσου των διαδικασιών ποιότητας ως μέσα βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του αλλά και για τη δρομολόγηση  άμεσων προληπτικών  ενεργειών.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της, με απώτερο σκοπό την συνεχή, βελτίωση των δραστηριοτήτων του, την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της,  υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιοτικά προϊόντα.

 

 

 

 Ημερομηνία: 16/02/2018

Περιβαλλοντική Πολιτική

Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ