Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων


Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία EUROVITA GROUP A.E. έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες διαχείρισης τροφίμων που αφορούν τις εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ξηρής αποθήκευσης, και δεσμεύεται να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει, επακριβώς με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ ΕΛΟΤ ISO 22000:2018, και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των πελατών σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων και πιο συγκεκριμένα:

 • Παροχή πλαισίου για τον καθορισμό και την αναθεώρηση των σκοπών και των στόχων του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων
 • Αντιμετώπιση των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Δυνατότητα αναγνώρισης , εντοπισμού και ελέγχου των πιθανών κινδύνων που υπεισέρχονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των τροφίμων από την εταιρεία.
 • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, νομοθετικών και επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν σε όλα τα στάδια διαχείρισης των τροφίμων από την εταιρεία και πιθανό να βλάψουν την υγεία των Πελατών.
 • Παρακολούθηση όλων των καθορισμένων κρίσιμων σημείων ελέγχου και των προαπαιτούμενων προγραμμάτων από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που υποστηρίζει και προωθεί την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας .
 • Προσαρμογή των προμηθευτών/ παραγωγών και συνεργατών στις απαιτήσεις ποιότητας και υγιεινής των Τροφίμων της εταιρείας.
 • Παροχή όλων των απαραιτήτων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης των τροφίμων με ασφαλή τρόπο, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας .
 • Συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων και των αποκλίσεων των κρίσιμων σημείων ελέγχου.
 • Συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση όλων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και των αποκλίσεων από τα κρίσιμα όρια, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων Πελατών και διερεύνηση των αιτιών τους.
 • Διαρκής βελτίωση και αναπροσαρμογή σε νέα δεδομένα και στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Παρακολούθηση και επικύρωση της αποδοτικότητας και της καταλληλότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Ασφαλή Διαχείριση των Τροφίμων, διαμέσου της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση και των συνεχών εξωτερικών ελέγχων.
 Ημερομηνία: 20/01/2021

Περιβαλλοντική Πολιτική

Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ