Πιστοποιήσεις


Πιστοποιήσεις

Στην EuroVita Group A.E. διασφαλίζουμε και αποδεικνύουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, με ευθύνη προς τους συνεργάτες μας αλλά και το περιβάλλον, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα:

ISO22000:2005

ISO22000:2018

ISO9001:2015

ISO9001:2015

ISO14001:2004

ISO14001:2015

Το ISO 22000:2018, HACCP & Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) έχει αντικειμενικό σκοπό, να βοηθήσει στην επικέντρωση στους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της συστηματικής αναγνώρισης, του ορισμού και της εφαρμογής κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για να αναγνωριστούν, ελεγχθούν και παρακολουθηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης, το πώς να διαχειρισθεί και βελτιωθεί το όλο σύστημα.
 

Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ

 
Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υπ’ αριθμ. απόφαση 23584, έχει πιστοποιήσει την EuroVita Group AE για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων.