Περιβαλλοντική Πολιτική

 


Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία  EUROVITA GROUP A.E. προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την ποιότητα των δραστηριοτήτων  της που αφορούν τις εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ξηρής αποθήκευσης με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύεται να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 έτσι ώστε να ελαττώνει συνεχώς τις αρνητικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να συμμορφώνεται πλήρως αλλά και να υπερβαίνει την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές.

Η εταιρεία  EUROVITA GROUP A.E. στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Στην προσπάθεια αυτή η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

  • Nα συμμορφώνεται προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Nα ενημερώνει, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για την εμπλοκή του σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του τομέα αρμοδιότητας του
  • Nα προβαίνει στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων που πηγάζουν από τις δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες του.
  • Nα προσπαθεί για την ελαχιστοποίηση και την ασφαλή διάθεση των παραγομένων αποβλήτων από τις δραστηριότητες της εταιρείας, εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην πρόληψη της ρύπανσης
  • Nα καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα
  • Nα ενημερώνει τους προμηθευτές και τους εργολάβους που συνεργάζονται με τη εταιρεία  για την Περιβαλλοντική Πολιτική που εφαρμόζεται και να εξασφαλίζει την από μέρους τους τήρηση αντιστοίχων αρχών περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Nα αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
  • Nα προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας έχει κοινοποιηθεί σ’ όλους τους εργαζόμενους, είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όσους εργάζονται για λογαριασμό της  εταιρείας, ενώ ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας .

 

 

 Ημερομηνία: 16/02/2018

Περιβαλλοντική Πολιτική

Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ